კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ქვემოთ მოხსენიებული ტერმინი „ჩვენ“ და „ჩვენი“ გულისხმობს შპს “გლობალ ცბს“, საქართველოში დაარსებულ კომპანიას. ხოლო „თქვენ“ და „თქვენი“ გულისხმობს კლიენტებს, რომლებიც იყენებენ შპს “გლობალ ცბს“ პროდუქტს თუ მომსახურებას. 

მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ, რატომ და რისთვის ვიყენებთ თქვენს მიერ გაზიარებულ ინფორმაციას. 

ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებით და პირადი ინფორმაციის გაზიარებით, თქვენ ეთანხმებით კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია.

თუ არ ეთანხმებით მოცემულ წესებს, გთხოვთ ნუ გააზიარებთ ჩვენთან თქვენ ინფორმაციას. 

რა ინფორმაციას გვიზიარებთ:

თქვენზეა დამოკიდებული თუ რა ინფორმაციას მივიღებთ, როდესაც თქვენ ავსებთ შეკვეთისათვის საჭირო გრაფებს (მყიდველის, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ქალაქი, ქუჩა და საფოსტო ინდექსი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტა). 

პროდუქტის თუ მომსახურების ბარათით შეძენის შემთხვევაში უთითებთ საკრედიტო ბარათის ნომერს, მფლობლის სახელსა და გვარს, აღნიშნული ინფორმაცია ჩვენ მხარეს არ ინახება, ინფორმაცია მიეწოდება მხოლოდ შუამავალ ბანკს.

ჩვენ შეიძლება დამატებით ვითხოვოთ პასპორტის მონაცემები (პასპორტის ნომერი, მოქალაქეობა, გაცემის ადგილი, დაბადების თარიღი და პასპორტის მოქმედების ვადა) ან კიდე სხვა დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა თქვენი შკვეთის განხორციელებისათის. 

არასრულწლოვანი მომხმარებლები:  

ჩვენ არ ვყიდით პროდუქტს თუ სერვისს 18 წლამდე ასაკის მოზარდებზე. 

ვებ-გვერდზე არსებული მესამე პირთა ბმულები:  

ვებ-გვერდზე შეიძლება იყოს განთავსებული სხვა ვებ-გვერდის ბმულები. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი სხვა ვებ-გვერდზე არსებულ წესებზე, პირობებზე და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე. 

რაში ვიყენებთ თქვენ ინფორმაციას: 

პირველ რიგში მოწოდებულ ინფორმაციას ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ თქვენთვის სასურველი პროდუქტი. ასევე საჭიროების შემთხვევაში დაგიკავშირდეთ და მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი შენაძენის შესახებ, ეს შეიძლება მოხდეს ტელეფონის ან მეილის საშუალებით.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაცია გავუზიაროთ შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს თუ პოლიციას, კანონით დადგენილი წესით.

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში:

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მომავალში შევცვალოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მომხმარებელის გაფრთხილების გარეშე.